KAD PRIHATIN SISWA

Kad Prihatin Siswa adalah kad yang dibekalkan oleh pihak bank RHB yang dinamakan Kad Debit-i MySiswa. Kad ini mempunyai dua (2) fungsi iaitu sebagai kad identiti pelajar UiTM dan kad debit bank RHB.


Ya , Kad Prihatin Siswa adalah terpakai untuk keseluruhan pelajar UiTM (warganegara/bukan warganegara) yang masih/sedang mengikuti semua jenis peringkat pengajian di UiTM.


Ya, akaun di bawah inisiatif Kad Prihatin Siswa adalah akaun khas yang diwujudkan oleh pihak bank RHB dan akaun ini  dinamakan sebagai akaun Simpanan-i Pro.  Antara keistimewaan Simpanan-i Pro ini adalah tiada yuran tahunan yang akan dikenakan oleh pihak bank RHB ke atas pelajar sepanjang pengajian di UiTM.
a. Segera menghubungi dan melaporkan kehilangan Kad Prihatin Siswa kepada pihak bank RHB.

b. Bagi tujuan penggantian kad,  pelajar tidak perlu hadir ke cawangan bank RHB kerana Kad Prihatin Siswa hanya boleh diperolehi/dicetak di kampus UiTM pelajar tersebut sahaja. 

c. Bayaran sebanyak RM50 perlu dijelaskan oleh pelajar sama ada di kaunter Bendahari/Pejabat Kewangan UiTM atau secara atas talian di kad.uitm.edu.my sebelum cetakan Kad Prihatin Siswa dapat dibuat.

d. Kad Prihatin Siswa yang baru dicetak/diperolehi oleh pelajar UiTM, ianya perlu diaktifkan dengan akaun Simpanan-i Pro  sedia ada dengan hadir ke cawangan bank RHB yang berhampiran supaya transaksi perbankan boleh dibuat.


Tidak perlu. RHB akan membuka akaun anda melalui pembukaan akaun pukal berdasarkan persetujuan anda dan maklumat yang diberikan oleh universiti masing-masing. 


Pelajar Warga Malaysia

Anda perlu menyediakan dokumen berikut: 

i.  Surat Setuju Terima – penuhkan & ditandatangani 

ii. Surat Indemniti - ditandatangani oleh ibu bapa/ penjaga (untuk pelajar UiTM berumur bawah 18 tahun)
 

Nota : Rujuk dan muat turun Surat Indemniti di https://kpsiswa.uitm.edu.my/dokumen/surat-idemniti bagi pelajar UiTM yang berumur kurang daripada 18 tahun semasa membuat persetujuan (consent) pembukaan akaun Simpanan-i Pro di aplikasi My Student, Ufuture atau Student Portal. Duti setem berharga RM10 perlu dikepilkan/ditampal di dalam Surat Indemniti yang telah dimuat turun.


Pelajar Bukan Warga Malaysia

Anda perlu menyediakan dokumen berikut: 

i.    Surat Setuju Terima - penuhkan & ditandatangani.

ii.  Surat Indemniti – ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga (untuk pelajar berumur di bawah 18 tahun) 

iii. Salinan butiran pasport anda yang ditandatangani dan tempoh sah laku pasport mestilah enam bulan terakhir dari tarikh pembukaan akaun.

iv. Salinan visa pelajar.


Nota : Rujuk dan muat turun Surat Indemniti di https://kpsiswa.uitm.edu.my/dokumen/surat-idemniti bagi pelajar UiTM yang berumur kurang daripada 18 tahun semasa membuat persetujuan (consent) pembukaan akaun Simpanan-i Pro di aplikasi My Student, Ufuture dan Student Portal. Duti setem berharga RM10 perlu dikepilkan/ditampal di dalam Surat Indemniti yang telah dimuat turun.


Anda perlu mendapatkan tandatangan ibu bapa / penjaga anda pada Surat Indemniti. Surat tersebut yang telah ditandatangani hendaklah diserahkan kepada kakitangan RHB di kios RHB semasa sesi pengesahan di universiti anda. Surat asal hendaklah dicop sebelum surat diserahkan kepada kakitangan RHB. 


Nota : Rujuk dan muat turun Surat Indemniti di https://kpsiswa.uitm.edu.my/dokumen/surat-idemniti bagi pelajar UiTM yang berumur kurang daripada 18 tahun semasa membuat persetujuan (consent) pembukaan akaun Simpanan-i Pro di aplikasi My Student, Ufuture dan Student Portal. Duti setem berharga RM10 perlu dikepilkan/ditampal di dalam Surat Indemniti yang telah dimuat turun.


Anda perlu memuat naik perkara berikut ke dalam portal Surat Setuju: 

1. Butiran pasport anda 

2. Butiran Visa pelajar anda 

Anda dikehendaki membawa bersama semua pengenalan asal untuk pengesahan di booth RHB semasa pengesahan di tapak dan sesi pautan kad di universiti anda. Selain itu, anda dikehendaki membawa salinan semua dokumen yang telah ditandatangani untuk diserahkan kepada kakitangan RHB di booth RHB. 


Anda akan menerima e-mel alu-aluan daripada RHB Islamic Bank Berhad (“RHB”). Di mana, anda akan mendapat pautan berikut: 

i. RHB JOY@UNI_Programme_CONSENTS/TNC/PDS.pdf.

ii. Perbankan Peribadi Terma dan Syarat Umum.

iii. Halaman Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM)/ Brosur 

iv. Product and Services - Savings Basic Account-i.

v. FAQ dan Do’s & Don’ts.


Nama akaun ialah Akaun Simpanan-i Pro. Produk ini dipautkan secara khusus kepada Kad Debit-i MySiswa. 

Nota: Akaun ini akan menjadi akaun utama anda selagi anda masih pelajar di bawah program ini dan hanya akaun utama dibenarkan untuk dipautkan ke Kad Debit-i MySiswa. 


Dana PTPTN anda boleh didapati selepas menerima pemberitahuan daripada PTPTN .


a) Anda akan menerima pendaftaran Kad Debit MySiswa anda di universiti anda. 

Bagi pengaktifan Kad Debit-i pula, ia akan dilakukan di Booth RHB pada tarikh / lokasi yang akan ditetapkan oleh RHB / Universiti yang akan dimaklumkan kepada semua pelajar (lokasi akan berada di dalam Universiti anda).

Untuk memudahkan proses pengaktifan, sila bawa bersama pengenalan asal berikut: 

Pelajar Malaysia

    i.  MyKad 

   ii. Kad Debit-i MySiswa 

Pelajar bukan Malaysia

   i. Pasport 

   ii. Visa pelajar 

  iii. Surat Setuju Terima 

  iv. Kad Debit-i MySiswa 


b) Selepas pengaktifan Kad Debit-i MySiswa anda, sila daftar untuk RHBNow (platform perbankan dalam talian RHB) untuk pengalaman perbankan dalam talian yang mudah. Sila rujuk Perkara 9 untuk butiran lanjut. 

c) Anda boleh meneruskan untuk melakukan sebarang deposit dan pengeluaran di semua Terminal Perkhidmatan Jualan RHB (SST) yang tersedia di seluruh negara. Senarai semua cawangan RHB/ SST boleh didapati di https://www.rhbgroup.com/locate/index.html. Anda juga boleh menghubungi Pusat Perhubungan Pelanggan kami di 03-92068118 atau emel kepada customer.service@rhbgroup.com jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lain.


Nota: Had pengeluaran harian tertakluk kepada had RM5,000 sehari dan sehingga lima (5) kali sehari, tidak termasuk transaksi runcit, pembayaran bil dalam talian, pemulangan cek tempatan. 


Ya, jika anda berumur 18 tahun ke atas. Bagi pelajar yang berumur di bawah 18 tahun dan mereka yang mempunyai akaun status bawah umur, anda tidak layak untuk mendaftar Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih (IBK / MBK). 


Sila imbas kod QR yang terdapat di gerai RHB dan di Universiti anda (Hal Ehwal Pelajar (HEP)). Nota: Pendaftaran RHBNow hanya boleh digunakan apabila Kad Debit-i diaktifkan.


Pembelian RM250 & ke bawah, tiada Pin diperlukan.  

Pembelian RM251 & ke atas, PIN diperlukan. 

Pelanggan dikehendaki menandatangani slip caj 


Pembelian dalam talian / Internet  

Untuk butiran lanjut, anda boleh merujuk kepada Helaian Pendedahan Produk untuk Kad Debit-i MySiswa yang disediakan dalam Buku Persetujuan Program RHB Joy@Uni. 


Ya boleh.  Rujuk perkara 22 untuk Had Harian akaun. Butiran bayaran dan sebagainya, sila klik di sini.


Butiran had harian dan sebagainya, sila klik di sini.


      Nota:  Permintaan anda untuk menukar had adalah tertakluk kepada had harian Akaun Simpanan-i Pro (item 16).  Sila   

      pastikan anda membawa dokumen pengenalan asal anda sebelum meneruskan transaksi Over-The-Counter (OTC) di 

      Cawangan. 


Ya, walau bagaimanapun anda mesti ikut serta terlebih dahulu untuk transaksi ini:

i.     Mana-mana ATM RHB; atau

ii.   Cawangan RHB/ RHB Islamic; atau  

iii. Pusat Hubungan Pelanggan RHB.  

Ini akan berkuat kuasa pada hari berikutnya. Untuk langkah-langkah pembelian dalam talian/ Internet, rujuk perkara no.12. 


Transaksi yang dilarang seperti berikut:  


Anda dikehendaki mengikuti langkah berikut: 

a) Segera hubungi Pusat Hubungan Pelanggan RHB kami di 03-92061188 untuk menyekat Kad Debit-i MySiswa anda. 

b) Hadir ke bahagian/lokasi yang dipertanggungjawabkan bagi pengeluaran kad di Universiti masing-masing untuk mendapatkan penggantian Kad Debit-i MySiswa anda. 

c) Pergi ke mana-mana cawangan RHB/RHB Islamic yang berdekatan dengan anda untuk mengaktifkan Kad Debit-i MySiswa anda dan sila bawa bersama dokumen Pengenalan asal anda untuk pengesahan. 

Senarai semua cawangan RHB / RHB Islamic boleh didapati di https://www.rhbgroup.com/locate/index.html.Elakkan PIN enam digit yang paling biasa seperti:  


Ini mungkin disebabkan oleh: -  

Kedai runcit diklasifikasikan di bawah Kod MCC Terlarang (sila rujuk di PDS Kad Debit-i MySiswa).


3 ciri Kad Debit-i MySiswa:  


Anda akan menerima e-mel pemberitahuan daripada RHB notify automatic disabled Kad Debit-i MySiswa anda. Bagi Akaun Simpanan-i Pro anda, ia akan ditukar secara automatik kepada Akaun Simpanan-i Komoditi Murabahah (CM). Nombor akaun anda akan kekal sama seperti dalam Akaun Simpanan-i Pro anda. Anda akan menikmati kemudahan akaun penuh yang ditawarkan di bawah Akaun Simpanan-i Komoditi Murabahah (CM) baharu. 

Sila hadir/pergi ke mana-mana cawangan RHB / RHB Islamic kami untuk mendapatkan Kad Debit-i baharu anda dan mengemas kini butiran peribadi terkini anda. Sila bawa bersama dokumen sokongan yang diperlukan yang dinyatakan dalam e-mel. 

Senarai semua cawangan RHB / RHB Islamic boleh didapati di https://www.rhbgroup.com/locate/index.html.

Jika anda tidak menerima sebarang e-mel daripada RHB selepas tamat pengajian/ penarikan diri dari Universiti, sila hubungi terus RHB atau anda boleh pergi ke mana-mana cawangan RHB/RHB Islamic kami di seluruh negara untuk mendapatkan Kad Debit-i baharu anda dan mengemas kini butiran peribadi terkini anda . 

Anda dikehendaki mengemas kini maklumat peribadi terkini anda di mana-mana Cawangan Islam RHB/RHB kami dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh penukaran akaun anda. Jika gagal berbuat demikian, akses anda untuk melakukan transaksi melalui semua saluran (termasuk Perbankan Internet - RHBNow) akan dinafikan/sekat. 

Senarai semua cawangan RHB / RHB Islamic boleh didapati di https://www.rhbgroup.com/locate/index.html.


i.  Sebarang urusan berkaitan Universiti, sila hubungi Pentadbiran Universiti anda. 

ii. Bagi perkara yang berkaitan dengan Akaun Simpanan-i atau MySiswa Debit-i anda, hubungi Bank daripada mana-mana saluran berikut:  


Nota : Soalan lazim di atas akan dikemaskini dari masa ke semasa mengikut keperluan dan senario semasa pelaksanaan Kad Prihatin Siswa.